• Regulamin konta

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia§ 1 DEFINICJE

 • Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu Victorio (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
 • Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 • Sklep – Sklep internetowy Victorio prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem victorio.pl
 • Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOSMOS KRZYSZTOF KOSMOWSKI /Skrót: P.H. KOSMOS KRZYSZTOF KOSMOWSKI/, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, nr NIP , nr REGON 050375652, ul. Zwycięstwa 26, 15-703 Białystok.§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 • Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest: Aktywne konto e-mail Urządzenie z dostępem do Internetu Przeglądarka internetowa
 • Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.§ 4 KONTO

 • Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 • Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 • W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 • W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia konta na zasadach wskazanych w Regulaminie
 • Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 • W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e- mail: sklep@victorio.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcia Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.§ 5 REKLAMACJE

 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@victorio.pl
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 • W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić za. wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: uokik.gov właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcjib. Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: uokik.gov . Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: ec.europa.eu§ 6 DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 • Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas zakładania Konta w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do założenia i prowadzenia Konta.
 • Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 • Podane przez Kupującego dane osobowe w związku z Kontem będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz w celu realizacji zamówień złożonych poprzez Sklep.§ 7 ZASTRZEŻENIA

 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 • Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 • W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust.4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 • Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są: a. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności
 • Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 • W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy sklep@victorio.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 • W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co niestanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.